• مشتری شرکت دنا
  • وضعیت در حال پیشرفت
  • موقعیت مازندران تنکابن
  • منطقه ساختمان تقریباً: 33 متر